Weddings Special Page in Kayalpatnam.com Since 1998 - Kayal on the Web - Your home away from home Bus Service - Signature Campaign
Current Kayalpatnam Time
4:47:33 PM
புதன் | 17 ஏப்ரல் 2024 | துல்ஹஜ் 1721, 1440 
Prayer timing for Kayalpatnam
ஃபஜ்ர்ளுஹ்ர்அஸ்ர்மஃக்ரிப்இஷாஃ
04:5412:2415:2818:3319:43
Sunrise/Sunset timing for Kayalpatnamஉதயம்06:07Moonrise/Moonset timing for Kayalpatnamஉதயம்13:37
மறைவு18:27மறைவு01:41
Morning Twilight
வானியல்கடல்சமூகம்
04:5605:2105:45
உச்சி
12:17
Evening Twilight
சமூகம்கடல்வானியல்
18:4819:1319:38
Go to Homepage
செய்திகள்
Previous News ItemNext News Item
செய்தி எண் (ID #) 3507
#KOTW3507
Increase Font Size Decrease Font Size
ஞாயிறு, செப்டம்பர் 13, 2009
Mwhk;gs;spapy; rpwg;G juhtP`;: xNu uf;mj;jpy; KO FHMDk; Xjg;gl;lJ!
செய்திஎஸ்.கே.எஸ். (தாருத்திப்யான் நெட்வர்க்)
இந்த பக்கம் 8779 முறை பார்க்கப்பட்டுள்ளது | வாசகர் கருத்துக்கள் காண (0) <> கருத்து பதிவு செய்ய
(ஒப்புதலுக்காக காத்திருக்கும் கருத்துக்கள் - 0; நிராகரிக்கப்பட்ட கருத்துக்கள் - 0)
click here to post your comment using facebook{ முகநூல் கருத்துக்கள்}{ட்விட்டர் கருத்துக்கள்}

fhay;gl;lzk; Mwhk;gs;spthrypy; New;W 12.09.2009 ,uT juhtP`; njhOifapy; KO FHMidAk; Xjp Kbf;f Vw;ghL nra;ag;gl;bUe;jJ. ,jid Kd;dpl;L gs;spthry; KOf;f kpd; tpsf;FfshYk;> ,];yhkpa rpd;dq;fs; gjpf;fg;gl;l jpiur;rPiyfshYk;> kyHfshYk; myq;fhpf;fg;gl;bUe;jd.KO FHMidAk; juhtP`; njhOifapd; 20 uf;mj;JfspYk; Xjp Kbf;f Ntz;Lk; vd;gjhy;> ,\h njhOif Neuk; ,uT 7.40 kzpf;F Kw;gLj;jg;gl;L> ]{d;dj; njhOif Kbe;jJk; juhtP`; Jtq;fpaJ.

jPTj;njUitr; rhHe;j kiwe;j nra;apj; K`k;kj; G`hhP vd;gthpd; kfd; `h/gpo; v];.vk;.gp.K`k;kj; E}`; njhOifia topelj;jpdhH. fhay;gl;lzk; efHkd;wj; jiytH `h[p thT nra;apj; mg;JHu`;khdpd; kfd; kt;ytP `h/gpo; m`;kj; ,];`hf; m];`hP (]hkpMf) mtuJ ghlj;ijf; ftdpj;jhH. ghlj;ijf; ftdpg;gjw;fhf Ie;J `h/gpo;fis epakpf;f epHthfk; jpl;lkpl;l epiyapy;> njhOtpf;Fk; `h/gpo; jdpnahUtuhf KO ,uTk; epd;W njhOtpf;ifapy;> mkHe;J ghlk; ghHg;gjpy; jkf;F ve;j rpukKkpy;iy vdTk;> vdNt KOj; njhOiff;Fk; jhNk ghlk; ghHg;gjhfTk; nrhy;yp> filrp tiu ghlj;ijf; ftdpj;jhH.jpUkiw FHMdpd; 30 gFjpfisAk; gphpj;Jg; gphpj;J 20 uf;mj;Jfspy; mtH XJthH vd njhOifiag; gpd;njhlHe;j kf;fSk;> mtjhdpj;Jf; nfhz;bUe;j nghJkf;fSk; fUjpf; nfhz;bUe;j epiyapy;> ,uT 7.50 kzpf;F Xjj; Jtq;fpa mtH KO FHMidAk; xNu uf;mj;jpy; mjpfhiy 4.10 kzp tiu Xjp Kbj;jhH. gpd;dH ,uz;lhk; uf;mj;jpy; jpUf;FHMd; Jtf;fg; gFjpapd; rpy trdq;fis Xjp Kjy; ,uz;L uf;mj;Jfis epiwT nra;jhH.

Jtf;fk; Kjy; jdJ Vw;w-,wf;fkpy;yhf; FuYld; rPuhd eilapy; jpUkiw FHMd; KOtijAk; Xjp Kbj;jhH. ghHitahsHfs; midtUk; eprg;jkhd Kiwapy; Xjiy mtjhdpj;jdH. ,ilapilNa rpWtHfs; vOg;gpa $r;ry;fshy; Nfl;Nghhpd; XHik ghjpf;fg;gl;lijaLj;J> mtHfis mikjpg;gLj;Jk; gzpapy; gs;sp epHthfpfs; JMf;fs; ntF RUf;fkhf elj;jg;gl;ld. ,j;njhOifia `h/gpo; nra;apj; m`;kj; Kj;Jthg;gh elj;jp Kbj;jhH.

Jtf;fj;jpy; %d;W thpirfis epiwj;jpUe;j kf;fs;> Neuk; nry;yr; nry;y cl;gs;sp KOtijAk; epug;gp> ntspg;gs;spapYk; Kjy; thpirapd; rpW gFjpia epiwj;jdH.

,e;epfo;itf; fhz;gjw;fhf jpuz;L te;j ngz;fis> njhiyf;fhl;rpapy; Neub xspgug;G nra;ag;gLtjhfTk;> mtw;iwf; fhZkhWk;> gs;spf;Fs; jpus Ntz;lhk; vdTk; gs;sp epHthfpfs; mwpTWj;jp mDg;gp itj;jdH.

,uT 10.30 kzpahdJk;> Ntwplq;fspy; juhtP`; elj;jp Kbj;Jtpl;L efhpd; midj;J `h/gpo;fSk;> nghJkf;fSk; Mwhk;gs;sp tshfj;jpw;Fs; jpuz;ldH. gs;spapd; tlGwk;> njd;Gwk;> fPo;g;Gwk;> gs;spapd; ntsptshfk; vd midj;Jg; gFjpfspYk; KjpatHfs; Kjy; rpWtHfs; tiu #o;e;Jnfhz;ldH.Neuk; nry;yr; nry;y> taJ tpj;jpahrkpd;wp> xt;nthUtuhf fl;ba jf;gPiu mtpo;j;J mtpo;j;Jk;> ,ilapilNa mkHe;Jk;> RtNuhukhf epd;NwhH Rtw;wpy; rha;e;Jk; rpw;Nwha;T vLj;Jf; nfhz;ldH.fhay;gl;lzk; efHkd;wj; jiytUk;> Mwhk;gs;sp jiytUkhd `h[p thT nra;apj; mg;JHu`;khd;> thT \h`{y; `kPj;> $gh n\a;f; Riykhd;> Mup/g; ckHnyg;ig cs;spl;l xU rpyH kl;LNk ,Wjp tiu mkuhky; epd;w epiyapNyNa njhOJ Kbj;jtHfs;.

kw;wtHfs; ,ilapy; [khmj;ij Kwpj;Jf; nfhz;L> jdpNa njhOJ Kbj;Jtpl;L ntspg;gs;spapy; ,isg;ghwpdH. njhONthH fisg;gilahjpUf;Fk; nghUl;L> gs;sp epHthfpfshy; Vw;ghL nra;ag;gl;bUe;j f`;th (fhth)> fUe;NjdPH> gp];fl;> kpf;rH cs;spl;lit mtHfSf;Fg; ghpkhwg;gl;ld.

tpj;H njhOif epiwTw;wJk; midtUf;Fk; ]`H czthf fhay;gl;lzk; fswp rhg;ghL ghpkhwg;gl;lJ.

gpd;dH /g[;H njhOif epiwtile;jJk;> KO FHMidAk; xNu uf;mj;jpy; Xjp Kbj;j `h/gpo; K`k;kj; E}`; JM XjpdhH. mjidj; njhlHe;J midtUk; mtUlDk;> ghlk; ghHj;j kt;ytP `h/gpo; ,];`hf; m];`hPAlDk; K]h/g`h (ifyhF) nra;Jnfhz;ldH.

gpd;dH `h/gpo;> ]hkp/ kw;Wk; ,j;njhOiff;fhd J}z;Ljiyr; nra;J> rfy Vw;ghLfisAk; jkJ nghWg;gpy; nra;jspj;j `h[p thT v];.nra;apj; mg;JHu`;khd; MfpNahUf;F khiy mzptpf;fg;gl;lJ. gpd;dH [htpaj;Jy; /gh]pa;ah rigiar; rhHe;NjhH> `h/gpio mtuJ ,y;yk; tiu mugp igj; ghb efHtykhf mioj;Jr; nrd;wdH.

njhOif> tpUe;J> rpw;Wz;b> tshf xOq;Ffs; cs;spl;l midj;ijAk; gs;sp nghUshsH `h[p v];.V.Nf.N\f; jhT+j; kw;Wk; mq;fj;jpdH thT nkh`{j]Pk;> mkhDy;yh`;> vd;.b.m`;kj; ]yh`{j;jPd;> vk;.b.n[a;Dj;jPd; cs;spl;l gyUk; nra;jdH.

njhOifapd; Jtf;fk; Kjy; ,Wjp tiu fhay;gl;lzk; K`;apj;jPd; b.tp.apYk;> K`;apj;jPd; b.tp. ,izajsj;jpYk; Neub xspgug;Gr; nra;ag;gl;lJ. ,r;rpwg;G epfo;Tf;fhf> toik Nghy ntsp xypngUf;fpfs; %yk; elj;jg;gl;L tUk; - Mwhk;gs;spf;F mUfpYs;s ,];yhkpa rNfhjuj;Jt ,izak; - I.I.vk;. rigapd; jpUf;FHMd; tpsf;fTiu tFg;Gfs; kw;Wk; fhjphpa;ah nfhbku rpWnea;dhH gs;spapd; ]`H Neu xypgug;GfSf;F ntsp xypngUf;fpiag; gad;gLj;jhJ xj;Jiof;FkhW gs;spapd; rhHgpy; fbjk; %yk; Nfl;Lf;nfhs;sg;gl;lJ. mtHfSk; jkJ ntsp xypngUf;fp ,izg;Gfisj; Jz;bj;Jf; nfhz;lJ Fwpg;gplj;jf;fJ.

jfty;:
`h[p thT vk;.vk;.nkh`{j]Pk;>
Mwhk;gs;spj; njU>
fhay;gl;lzk;.

glq;fs;:
`hq;fhq; mg;Jy; fhjpH.


,jw;F Kd; 1974Mk; Mz;L jpUkiw FHMd; KOtJk; xNu njhOifapy; Xjp njhOtpf;fg;gl;Ls;sJ. mjw;F Kd;ghf gyKiw fhay;gl;lzj;ijr; rhHe;j `h/gpo;fshy; ,JNghd;w njhOif elj;jg;gl;Ls;sJ. ,it gw;wpa KO tpguq;fs; tpiutpy; jug;gLk;.

Fwpg;G:- ,r;nra;jpiaf; fhZk; cq;fsplk; ,Jgw;wpa Mjhug;G+Htkhd jfty;fs; ,Ug;gpd;> daruttibyan@gmail.com vd;w kpd;dQ;ry; Kfthpf;F Jhpjkhf mDg;gpj; jUkhW Nfl;Lf;nfhs;sg; gLfpwPHfs;.

Previous News ItemNext News Item
இச்செய்தி குறித்த உங்கள் கருத்தை பதிவு செய்ய இங்கு சொடுக்கவும் >>
இந்த ஆக்கத்திற்கு முதலில் கருத்து பதிபவராக நீங்கள் இருங்கள்!
இங்கு சொடுக்கவும்
இச்செய்தி குறித்த உங்கள் கருத்தை பதிவு செய்ய இங்கு சொடுக்கவும் >>

முகநூல் வழி கருத்துக்கள்
ட்விட்டர் வழி கருத்துக்கள்

பிற செய்திகள்
ukohd; ,uTf; fhl;rpfs;!  (15/9/2009) [Views - 3232; Comments - 0]
ukohd; filrpg; gj;J ehl;fs;: gfyhf;fg;gLk; ,uTfs;!  (15/9/2009) [Views - 3095; Comments - 0]
fj;jH fh.e.kd;w nghJf;FO - ,/g;jhH fhl;rpfs;!  (15/9/2009) [Views - 2855; Comments - 0]
thT t[P`h tdpijaH fy;Y}hpapy; ckWg;GytH Kj;jkpo; kd;wk;!  (15/9/2009) [Views - 2830; Comments - 0]
[pj;jh fh.e.kd;wk; rhHgpy; fy;tp> kUj;Jtk; kw;Wk; njhopYf;F cjtp!  (14/9/2009) [Views - 2851; Comments - 0]
ukohd; ,/g;jhH fhl;rpfs;: m`;kj; nea;dhH gs;sp!  (13/9/2009) [Views - 3231; Comments - 0]
my;/fghpy; ,];yhkpa fUj;juq;F! jpushd fhayHfSk; gq;Nfw;G!!  (13/9/2009) [Views - 2971; Comments - 0]
rpq;fg;G+hpy; fpahKy; iyy; rpwg;Gj; njhOif!  (13/9/2009) [Views - 3098; Comments - 0]
ukohd; ,/g;jhH fhl;rpfs;: `h/gpo; mkPH gs;sp!  (13/9/2009) [Views - 3217; Comments - 0]
Mwhk;gs;sp rpwg;G juhtP`; njhOif: ,izaj;jpy; xspgug;ghfpwJ!  (12/9/2009) [Views - 3748; Comments - 0]
[htpah ukohd; nrhw;nghopTfs; ,izajsj;jpy;...  (12/9/2009) [Views - 2426; Comments - 0]
Mwhk;gs;spapy; KO FHMidAk; xNu ,utpy; Xjp Kbf;Fk; juhtP`; njhOif!  (11/9/2009) [Views - 3656; Comments - 0]
ukohd; ,/g;jhH fhl;rpfs;: FUtpj;Jiwg;gs;sp!  (10/9/2009) [Views - 3024; Comments - 0]

காயல்பட்டணம்.காம் இணையதள பக்கங்கள் தமிழ் வழி தேடல்
செய்திகள் ஆங்கில வழி (TAG) தேடல்
குறியீடு எண்கள் (ID #) வழி தேடல்
தேதி வாரியாக செய்தி தேட இங்கு சொடுக்கவும்
Advertisement
AKM JewellersFaams
Cathedral Road LKS Gold ParadiseFathima Jewellers

>> Go to Homepage
செய்திகள்
அண்மைச் செய்திகள்
அதிகம் வாசிக்கப்பட்டவை
அதிகம் கருத்து கூறப்பட்டவை
பரிந்துரைக்கப்பட்டவை
இந்த நாள், அந்த ஆண்டு
நீங்கள் படிக்காதவை
செய்திகளை தேட
தலையங்கம்
அண்மைத் தலையங்கம்
பிற தலையங்கங்கள்

ஆக்கங்கள்
எழுத்து மேடை
சிறப்புக் கட்டுரைகள்
இலக்கியம்
மருத்துவக் கட்டுரைகள்
ஊடகப்பார்வை
சட்டம்
பேசும் படம்
காயல் வரலாறு
ஆண்டுகள் 15
வாசகர் கருத்துக்கள்
செய்திகள் குறித்த கருத்துக்கள்
தலையங்கம் குறித்த கருத்துக்கள்
எழுத்து மேடை குறித்த கருத்துக்கள்
சிறப்புக் கட்டுரைகள் குறித்த கருத்துக்கள்
கவிதைகள் குறித்த கருத்துக்கள்
இணையதள கருத்தாளர்கள்
புள்ளிவிபரம்
சிறப்புப் பக்கங்கள்
புதிய வரவுகள்
நகர்மன்றம்
வீடு, மனை விற்பனை தொழில் (REAL ESTATE)
குடிநீர் திட்டம்
ரயில்களின் தற்போதைய நிலை
ரேஷன் கடைகளில் பொருள்களின் நிலை

EDUCATION
பள்ளிக்கூட கட்டணங்கள்
HSC Results (Since 2007)
Comparative Analysis
Best School Award Rankings
Centum Schools
1000 or above Students
12th Standard Timetable
10th Standard Timetable
தகவல் மையம்
காயல்பட்டினம் தொழுகை நேரங்கள்
சூரிய உதயம் / மறைவு கணக்கிட
சந்திர உதயம் / மறைவு கணக்கிட
ஆபரணச் சந்தை
அரசு விடுமுறை நாட்கள்
நிகழ்வுகள் பக்கம்
தமிழக அமைச்சரவை
காயல்பட்டினம் வாக்காளர் பட்டியல்
Hijri Calendar
Government
OTHER SERVICES
Email Service
Mobile Version
On Twitter
ADVERTISE HERE
Website Traffic
What are GoogleAds?
Advertisement Tariff
ABOUT US
Suggestions
Credits
KOTW Over The Years
About KFT
Recommend This Site
Kayal on the Web is one of several websites managed by The Kayal First Trust, a charitable organisation based in Kayalpatnam, Tuticorin District, Tamil Nadu, INDIA. By accessing and using this website, you are assumed to have read the Terms of service - governing this Website.
Designed for The Kayal First Trust by NetGross

© 1998-2024. The Kayal First Trust. All Rights Reserved